Privacybeleid

De website o-dent.be wordt beheerd door tandarts Emma Van Lancker, hierna O-dent genoemd, met adres Stationsstraat 27A, 9700 Oudenaarde ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0659.756.485 (natuurlijk persoon). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres info@o-dent.be

AANSPRAKELIJKHEID

O-dent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

O-dent is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. O-dent is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden.

O-dent oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op deze site wordt regelmatig gewijzigd. O-dent behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent afdeling Oudenaarde bevoegd.

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

O-dent vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze patiënten omspringen. Dit doen we overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@o-dent.be

1. DOEL VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door O-dent verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om u tandzorgen te kunnen verlenen.
 • Om de overheid en partners in de verplichte ziekteverzekering te kunnen voorzien van gegevens zodat uw recht op zorg verzekerd is.
 • Om u aan uw (volgende) afspraak te herinneren/te bevestigen.
 • Om u informatie per post , email of sms te verstrekken.
 • Om u aan uw jaarlijkse of halfjaarlijkse controle-afspraak te doen herinneren.
 • Om de beveiliging van de (toegang tot) de praktijk te verzekeren door camerabewaking.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, mutualiteitsnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke contactgegevens: adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mail-adres
 • Persoonlijke administratieve gegevens: geslacht, geboortedatum
 • Persoonlijke medische gegevens: gegevens betreffende algemene gezondheid en mondgezondheid en alle daaraan gekoppelde gegevens (inbegrepen RX foto’s, verslagen, uitslagen onderzoeken, anamnese, mondstatus, …)
 • Alle overige informatie die u onszelf heeft verschaft en die van belang is in het kader van uw behandelingen.

We verwerken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze gegevens zijn enkel toegankelijk door diegenen die er in de uitoefening van hun functie toegang toe dienen te hebben.

2. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens welke wij verwerken kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de zorgadministratie en de terugbetaling van de zorgen door de sociale zekerheid.
 • Het verzorgen van extra tandheelkundige diensten (o.a. dentaal technische).
 • Het verwerken en opslaan van de gegevens via ons tandheelkundig dossier (o.a. back-up, hosting en software as a service).
 • De betaaladministratie.

3. BEWAARTERMIJN

O-dent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen.

4. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

5. UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u verwerkt hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers voor zover dat niet in conflict is met de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens in bepaalde gevallen door ons te laten overdragen. Steeds zal de rechtsgrond in overweging genomen worden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk in te willigen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, vragen wij u om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@o-dent.be . Om misbruik te voorkomen en controle te bewaren op de rechtvaardiging van de aanvragen vragen wij om bij je verzoek te vermelden welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. De aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn. Bij de aanvraag moet een digitaal gescande kopie van uw identiteitskaart gevoegd zijn.

Wij zullen binnen de maand reageren op uw verzoek. Indien deze vraag te complex is, kan die termijn worden verlengd met één maand.

6. KLACHT

Indien u als patiënt meent dat er inbreuken op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gepleegd, kan u een schriftelijke klacht indienen bij O-dent, Stationsstraat 27A, 9700 Oudenaarde. Indien deze interne klachtenafhandeling niet tot een oplossing leidt, staat het de betrokkene vrij om zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 

EXTRA INFORMATIE VOOR DE PATIENT

Naam en Voornaam: Van Lancker Emma
Bijzondere Beroepstitel: Algemeen Tandarts
RIZIV-nummer: 3-16062-61-001

Ondernemingsnummer: BE 0659.756.485
Rechtsvorm: Natuurlijk Persoon
Adres maatschappelijke zetel: Stationsstraat 27A   9700 Oudenaarde
Praktijkadres: Stationsstraat 27A    9700 Oudenaarde
Telefoonnummer: 055 59 53 93
Website: www.o-dent.be
Op website vermeld e-mailadres : info@o-dent.be
       Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
PROTECTAS N.V.     Zelliksestwg 12     1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem)

Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd
Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

 • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
 • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
 • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
 • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)